Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő az, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen, aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A www.newh.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a New H Solution kreatív elnevezés mögött álló Minicar Safe Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-113403) továbbiakban Társaság az adatok kezelője.
 

Az adatkezelések célja és jogcíme:

Cél

Adatkör

Jogalap (GDPR hivatkozás)

Szolgáltatás teljesítése érdekében végzett adatkezelés (szolgáltatás megrendelése, tájékoztatás a szolgáltatással kapcsolatban, szerződés előkészítése, teljesítése)

Ügyfelek regisztrációs adatai (név, e-mail cím), valamint a szolgáltatás használata közben az IP-címe

6. cikk (1) bek b) – az érintettel létrejött szerződés teljesítése

Számlázás

Név, e-mail cím, lakcím

6. cikk (1) bek c) – jogi kötelezettség teljesítése (számviteli és adó jogszabályok)

Szolgáltatások igénybevételének elemzése (elégedettségi felmérés, profilozás, statisztikai adatok)

Megnyitási, letöltési adatok

6. cikk (1) bek f) – az adatkezelő jogos érdeke: minőségbiztosítás és termékfejlesztés

   


Az adatok megadása a kapcsolatfelvételhez, a szerződés létrejöttéhez és a szolgáltatás nyújtásához szükséges, azok megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása nem biztosítható.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével Társaságunk az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:
– a Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolatfelvétel űrlap kitöltésével küldött üzeneteket 1 évig őrizzük meg,
– a hozzájárulás alapján történő adatkezelés legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) érvényes,
– a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat (beleértve a jogos érdeken alapuló adatkezelést) a szerződés megszűnése után az általános polgári jogi elévülési időtartam elteltéig tároljuk,
– az álláspályázattal kapcsolatos valamennyi személyes adatot a beérkezéstől számított 6 hónapig őrizzük meg, személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.
 

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Önnek joga van az Önre vonatkozó adatokhoz hozzáférni, az esetlegesen hibásan tárolt adatok helyesbítését kérni, valamint a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását Társaságunknál írásban bejelentheti, az alábbi elérhetőségen:
Központi e-mail cím: horvathemese@newh.hu

Önnek joga van továbbá kérni azon Önre vonatkozó személyes adatai törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelés célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az adatkezeléssel szemben tiltakozni.
  

Mely webes adatcsomagok kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt.

Nem szükséges beszerezni a felhasználó hozzájárulását a weboldal alapvető működéshez szükséges cookie-khoz, ezekről csak tájékoztatást küld az oldal.

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

A Weboldal látogatása során az alábbi – kényelmi vagy remarketing tevékenységgel összefüggő – sütik kerülnek kezelésre, amelyhez Önnek a hozzájárulását kell adnia:
– Google Analytics: a Weboldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés. Többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
– Facebook konverziókövető pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban a marketing tevékenység mérését teszi lehetővé, segítségével a Weboldal látogatóinak a Facebook-on a Társaság hirdetéseket tud megjeleníteni. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.
 

Hogyan tud a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására.

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának korlátozását támogató webes szolgáltatások, így például a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.
 

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakozni.

Jelen adatkezelési tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.
 

Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival?

A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a megadott elérhetőségeken fogadja. Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
– Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
– Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.